Терминът „Архитектура”

Терминът „Архитектура” има латински произход – architectura и означава наука, изкуство за проектиране на сгради. Разбира се в последствие понятието придобива по-широк смисъл. Свълзва се с целенасочена човешка градивна дейност, според възгледите, предпочитанията и културните принципи на съответния времеви период. Благодарение на изкуството архитектура, проектирането и строителството днес светът е изпълнен с паметници на проявена човешка духовна и съзидателна дейност – архитектурни паметници на велики дейци, държавни сгради от епохите на Средновековието и Ренесанса.

Архитектурата е творческата дейност по организирането на околната среда, която обхваща проектиране и авторски надзор при строителството на сгради. Архитектурата е една от важните прояви на обществено производство, на материалната култура изобщо и е свързана тясно с производителните сили и характера на производствените отношения, с развитието на науката, техниката и изкуството. В класовите общества архитектурата служи на икономическите, идеологическите и социално-битовите изисквания на управляващите класи и отразява техния естетически идеал.


  История на архитектурата

  Видни архитектурни дейци

  Съвременна архитектура


Архитектурни Новини

Тракийската гробница край Александрово е предложена за световен паметник

Тракийската гробница със стенописи в землището на село Александрово, Хасковска област е открита през декември 2000 година. Намира се югоизточно от него, в надгробна могила с диаметър около 60 метра и височина 15 метра. Конструкцията е от каменни блокове, на суха фуга, върхът на купола е покрит с плоча. Живописна украса има и в трите помещения на гробничното съоръжение – запазена в различна степен...

Съвременна Архитектура

В началото на 20 век много нови идеи били прокарани в света на архитектурата – това било началота на модерната (съвременна) архитектура. Характерен белег тук е влагането на машинни елементи в архитектурата и растежа на професионалния индустриален дизайн. Хората обръщат повече внимание на удобството и цената, отколкото на духовните или философски възгледи относно архитектурата...

прочети повече